Shunt vid hydrocephalus - medicin över internet (2023)

FOND

Principen för ett neurokirurgiskt shuntsystem är att dränera vätskor från hjärnans ventriklar in i en extrakraniell hålighet där vätskorna kan återupptas. Shuntsystemet består av en ventil med ett öppningstryck som begränsar flödet och en kateter som förbinder lumen. De vanligaste shuntarna på marknaden har ett justerbart öppningstryck.

Den dominerande indikationen för bypasskirurgi är olika former av hydrocefalus, men den används även vid sällsynta tillstånd som idiopatisk intrakraniell hypertoni eller större intrakraniella cystor. Se separata behandlingssammanfattningar för:

 • Kommunicera hydrocefalus
 • Icke-kommunicerande hydrocefalus, obstruktiv hydrocephalus
 • Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus

FUNKTIONSMETOD

Alla ingrepp utförs under narkos och tar vanligtvis mindre än en timme. En kateter placeras i båda laterala ventriklarna och ansluts subkutant bakom ena örat till en shuntventil. Shuntventilen kopplas till en lång kateter som förs in under huden och den distala spetsen placeras i en extrakraniell hålighet.

 • Ventrikuloperitoneal shunt (VP-shunt) - den klart dominerande metoden, där katetern placeras mellan en av hjärnans laterala ventriklar och den fria bukhålan.
 • Ventrikuloatriell shunt (VA-shunt): Katetern placeras mellan en av hjärnans laterala ventriklar och träs genom halsvenen in i höger förmak. Metoden används främst när det finns svårigheter att placera en VP-shunt, t.ex. B. för sammanväxningar i buken efter större bukoperationer.
 • Andra mindre vanliga metoder inkluderar ventrikulopleurala (från ventrikeln till lungsäcken) och lumboperitoneala (från det lumbala subaraknoidala utrymmet till bukhålan) shunts.

FLÄKT

justerbara ventiler

Utmatningen av vätskor kan styras genom att reglera blandningsventilens öppningstryck. Vätskor rinner ut från ventriklarna när det intraventrikulära trycket överstiger det värde som ventilen är inställd på. Ventilen regleras med en produktspecifik sats som placeras icke-invasivt över shuntventilen.

Det finns inga definitiva data om en shunts livslängd, men utan komplikationer som proteinutfällning kan en shunt hålla i mer än 30 år och är designad för att hålla en livstid. Det är dock inte ovanligt att shunten behöver bytas ut i förväg på grund av proteinfällning, trauma, infektion etc.

 • läckageventil: Fem justeringsnivåer: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, motsvarande öppningstryck på 20, 45, 80, 115 och 145 mmH med patienten liggande2O. Inställningen avläses med en speciell kompass, men kan även kontrolleras med vanliga röntgenbilder. Ventilen har en antihävert som förhindrar översvämning.Den vanligaste Strata-ventilen på marknaden kan ändra inställningar efter MR!En ny Strata-ventil kallad Strata MR, som inte ändrar sin konfiguration efter MR, fanns tillgänglig i Sverige mellan hösten 2015 och våren 2017, men har för närvarande dragits tillbaka från marknaden. Den nya Strata MR använder en annan växel än den gamla Strata-ventilen.
 • Codman Hakim ventil: Justerbart öppningstryck mellan 30 och 200 mmH2O. Passformen verifieras med en vanlig röntgenbild. En speciell omkopplare styr ventilens läge. Finns även med inbyggd antihävert.Codman Hakim ventil kan ändra inställningar efter MR!Codman har en ny ventil som heter Certas som inte ändrar hans attityd efter MR.
 • Miethke- ventiler(proGAV, proGAV 2.0, proSA och Miethkeblue):Justerbart öppningstryck Tyngdkraftskontrollerade antihäverter tillgängliga i fasta och justerbara konfigurationer. Inställningen kan avläsas med speciella mätare (beroende på modell) eller kontrolleras med röntgen Byte av Miethke-ventilerNEJJustering efter MRT.

traditionella skift ochcodman-Ventiler kan ändra sin inställning efter att ha påverkats av magnetfält. Dessa shuntventiler ska alltid kontrolleras/röntgas efter MRT.Därför kan MR-undersökningar endast utföras på sjukhus.

De har rutiner för återställning av shuntventiler eller nära tillgång till en neurokirurgisk klinik. Observera att omkopplarna och läsarna för de olika ventilerna är produktspecifika. De nya MR-kompatibla ventilerna från respektive märken är inte kompatibla med de äldre konverterarna från samma företag.

(Video) Hydrocephalus Emergency: How to Tap a VP Shunt

Vanliga metalldetektorer för flygplatser eller detaljhandeln bör inte störa bypassventilen.

icke justerbara ledningar

Blandningsventilen har en fast inställning, vanligtvis låg, medium eller hög. Byte av shuntmotstånd kräver byte av hela ventilen, vilket kräver en ny operation.
I Sverige har följande ventiler använts och är fortfarande implanterade sedan 1950-talet:

 • pudence
 • Holter de Spitz
 • hakim
 • Ames
 • Delta

KOMPLIKATIONER OCH MELLAN I DERIVERINGEN

De vanligaste komplikationerna är postoperativa, dvs. h Urinretention/infektion, sårruptur m.m. Allvarliga postoperativa komplikationer är mycket sällsynta.

Emellertid är shuntproblem vanliga under hela shuntens livstid. Shuntanvändares problem och oro ska alltid tas på allvar, eftersom de själva ofta har lång erfarenhet av både komplikationer och omoperationer. De vet ofta hur överskottsdränering och dysfunktion känns.

infektioner

Hela bypassprocessen kan bli infekterad och problem kan uppstå upp till flera år efter operationen, eftersom bakterierna på huden (koagulasnegativa stafylokocker eller propionibakterier) vanligtvis är av låg virulens. Som ett resultat liknar shuntrelaterad meningit inte "traditionell" bakteriell meningit, men patienten är sällan septisk och symtomen beror på felaktig shuntfunktion snarare än infektionen i sig.

(Video) Shunt Surgery & Normal Pressure Hydrocephalus -- What to Expect -- DePuy Videos

Enbart antibiotika är sällan tillräckligt för terapi, men shunten bör vanligtvis bytas ut, helst med shuntfri vila mellan operationerna. Odling av shuntdelar och vätskor är särskilt viktig, och antibiotika bestäms av odlingssvaret.

symtom

 • Rodnad längs shuntbanan
 • Feber, patologiska parametrar för infektionen.
 • Abdominal cysta/böld intraperitonealt eller i ett bukärr.
 • hörn av hjärnhinneinflammation
  - Huvudvärk
  - Stel nacke
  - Sänkt medvetandenivå.

över befruktning

För mycket vätska läcker ut ur ventriklarna. Det kan orsaka hygroma och subduralt hematom hos äldre patienter eller kollapsade ventriklar hos yngre patienter. Överskottsdränering kan korrigeras genom att öka öppningstrycket på de justerbara ventilerna eller genom att ligera bypass-slangen.

symtom

 • Huvudvärk
 • illamående
 • Subdurala hematom (akuta eller kroniska)
 • kollapsade ventriklar

försämrad dränering

De vanligaste orsakerna till avbruten dränering är rent mekaniska: kinkningar av shunten, bukkateter som glider ut ur bukhålan och vätskeansamling i bukväggen, infektion, tillväxt av fibroblaster i shuntkatetern, proteinavlagringar i ventilmekanismen etc. . .

symtom

(Video) 2-Minute Neuroscience: Hydrocephalus

 • Försämring av symtom på hydrocefalus. När det kommer till obstruktiv (icke-kommunicerande) hydrocefalus är de vanligaste symtomen huvudvärk, illamående och medvetslöshet. Situationen är akut och det är nödvändigt att snabbt kontakta Neurokirurgiska kliniken. Vid kommunicerande hydrocefalus utvecklas symtom på nedsatt dränering ofta långsamt och kan orsaka gångstörningar, urininkontinens och/eller kognitiv försämring.

FELSÖKNING MISSTÄNKT FEL FÖR SOL

Se en neurokirurg för hjälp med att felsöka och behandla potentiella shuntproblem.

 • BevisYpalpera shuntens hela vägfrån huvud till buk: finns det några tecken på infektion eller har en del av shunten brutit igenom huden?
 • Palpera Buken- Finns det tecken på ansamling av cerebrospinalvätska i bukärret eller cysta i buken?
 • Patologiska infektionsprover/parameter?
 • DT hjärna– Subduralt hematom/hygrom? Progressiv storlek på ventrikeln? kollaps av ventriklarna?
 • Bypass översikt– Shuntavbrott eller kinning av shuntkatetern? ventiljustering?
 • I vissa fallDT buk- Har bukkatetern kommit ut och ligger den under huden? CSF cysta/böld?

EfterKonsultation med en neurokirurg, följande kan övervägas:

 • lumbalpunktionom infektion misstänks: den kan utföras vid kommunicerande hydrocefalus, men bör aldrig utföras vid icke-kommunicerande hydrocefalus.
 • Några av dagens kommersiellt tillgängliga shuntar kan göra detta.punkteraför spritprovtagning. På grund av infektionsrisken kan den endast utföras i undantagsfall och efter personlig och dokumenterad kontakt med ansvarig neurokirurg.

UPPMÄRKSAMHET! Patienter med shunt kan utveckla mycket stora subdurala hematom (akuta/kroniska) utan större symtom eftersom det ökade trycket kompenseras av CSF-dränering.


Ytterligare felsökning utförs på en specialiserad klinik.

 • Infusionstest: beroende på metod sätts en eller två lumbalnålar in och shuntfunktionen testas genom infusion av isotonisk vätska, vilket dokumenterar den tidsmässiga påverkan av intrakraniellt tryck.
 • Shunt: En samlingsbeteckning för radiologiska procedurer där kontrastmedel eller markörer injiceras direkt i shunthuset.

NÖDBEHANDLING AV SOLPROBLEM

Var generös med hjärn-DT-tester på shuntade patienter, oavsett typ av hydrocefalus, i:

 • huvudskada
 • infektioner
 • medvetenhetseffekt
 • Nya neurologiska symtom

Om en patient med obstruktiv (icke kommunicerande) hydrocefalus och en shunt blir vid medvetande och DT visar ventrikulär dilatation:

 • Pumpa shuntventilen 50-100 gånger (kan göras på de flesta svenska marknadsventiler) för att tillfälligt minska ökat intrakraniellt tryck (fungerar endast vid relativ och distal obstruktion)
 • Kontakta omedelbart närmaste neurokirurg!

CIE-10

Intrakraniell hypotoni efter ventrikulär shuntingG97.2
Mekanisk komplikation av den intrakraniella shunten mellan hjärnkamrarnaT85.0

(Video) Melissa's Hydrocephalus Shunt Surgery -- DePuy Videos

referenser

Gutierrez-Murgas Y, Snowden JN. Ventrikulära shuntinfektioner: immunopatogenes och klinisk behandling. J Neuroimmunol 2014; 276(1-2): 1-8.genväg

Vinn HR. Youman's Neurological Surgery 6:e upplagan. Saunders Elsevier 2011.

Browd SR, Ragel BT, Gottfried ON, Kestley JR. CSF-shuntfel: Del I: Obstruktion och mekaniskt fel. Pediatrisk neurologi. 2006 februari; 34(2): 83-9genväg

Browd SR, Gottfried ON, Ragel BT, Kestley JR. CSF-shuntfel: Del II: Överdriven dränering, lokalisering och abdominala komplikationer. Pediatrisk neurologi. 2006 mars; 34(3):171-6genväg

Jayanth A, Benabbas R, Chao J, Sinert R. Diagnostiska modaliteter för att bestämma ventrikuloperitoneal shuntdysfunktion: systematisk översyn och metaanalys. Jag är J Emerging. Mitten av januari 2021; 39:180-189.genväg

FAQs

How long can you live with a VP shunt? ›

The shunt event-free survival is approximately 70% at 12 months and is nearly half that at 10 years, post-operatively. Shunts that are placed to channel CSF to other parts of the body may fail due to malfunction or infection.

What medication is commonly used to treat hydrocephalus? ›

Acetazolamide (ACZ) and furosemide (FUR) treat posthemorrhagic hydrocephalus in neonates. Both are diuretics that also appear to decrease secretion of CSF at the level of the choroid plexus. ACZ can be used alone or in conjunction with FUR.

Can you live a normal life with a VP shunt? ›

Overview. Many people with normal pressure hydrocephalus enjoy a normal life with the help of a shunt. Regular, ongoing checkups with the neurosurgeon will help ensure that your shunt is working correctly, your progress is on track, and you are free to keep living the way you want.

Does hydrocephalus go away after shunt? ›

Hydrocephalus symptoms may improve within days of shunt surgery, or may take weeks to months to get better. Other neurological or medical conditions can affect recovery. If your symptoms are mostly due to normal pressure hydrocephalus as opposed to other conditions, the shunt is likely to help alleviate them.

Does hydrocephalus shorten life? ›

Children often have a full life span if hydrocephalus is caught early and treated. Infants who undergo surgical treatment to reduce the excess fluid in the brain and survive to age 1 will not have a shortened life expectancy due to hydrocephalus.

How serious is a VP shunt? ›

A shunt blockage can be very serious as it can lead to a build-up of excess fluid in the brain, which can cause brain damage. This will cause the symptoms of hydrocephalus. Emergency surgery will be needed to replace the malfunctioning shunt.

What medication reduces fluid on the brain? ›

Mannitol and hypertonic saline (HS) are the most commonly used osmotic agents.

What medication reduces CSF fluid? ›

One of the first drugs usually tried is acetazolamide, a glaucoma drug. This medication might reduce the production of cerebrospinal fluid and reduce symptoms.

Can hydrocephalus be treated with medicine? ›

Currently, the only way to treat hydrocephalus is with brain surgery. There are two types of brain surgeries used to treat hydrocephalus: Shunt.

Do people with hydrocephalus sleep a lot? ›

Hydrocephalus and Insomnia

Another of the physical symptoms is also sleepiness, although many have difficulty falling and staying asleep due to headaches or pain. Insomnia and hydrocephalus feed off of each other, as the person finds it difficult to fall asleep due to head pain, irritability or other physical symptoms.

Does weather affect hydrocephalus? ›

Hydrocephalus patients complain about symptoms related to weather changes, especially changes in atmospheric pressure (pat).

Can hydrocephalus go back to normal? ›

Hydrocephalus is a chronic condition. It can be controlled, but usually not cured. With appropriate early treatment, however, many people with hydrocephalus lead normal lives with few limitations. Hydrocephalus can occur at any age, but is most common in infants and adults age 60 and older.

Does hydrocephalus worsen with age? ›

Sometimes NPH can be mistaken for Alzheimer's disease. The symptoms of NPH usually get worse over time if the condition is not treated, although some people may experience temporary improvements. Hydrocephalus ex-vacuo results from brain damage caused by stroke or injury.

Does hydrocephalus affect memory? ›

The major cognitive impairment in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus (iNPH) is frontal lobe symptoms, such as psychomotor slowing and impairment of attention, working memory, verbal fluency and executive function.

Who is the oldest person to live with hydrocephalus? ›

The longest living hydrocephalic is Theresa Alvina Schaan (Canada) who was born on the 17 March 1941 and diagnosed with having congenital hydrocephalus. Also known as "water on the brain," it is a condition in which there is extra cerebrospinal fluid (CSF) around the brain and spinal cord.

Is hydrocephalus considered a disability? ›

Yes, hydrocephalus can be considered a disability by the Social Security Administration (SSA) if you can meet a Blue Book listing.

Does hydrocephalus cause anger issues? ›

Normal Pressure Hydrocephalus and Depression

Such NPH symptoms include irritability, fatigue, withdrawal, sadness, and an inability to eat or sleep.

Can you fly with a shunt? ›

Flying in a regular commercial jet is fine for most people with shunts.

How often should a shunt be checked? ›

All younger patients with a shunt should probably be encouraged to seek a neurosurgical check up at least every three years, ideally at a dedicated hydrocephalus follow up clinic.

Can you drive with a brain shunt? ›

Brain Shunt Recovery at Home

You should continue to gradually increase your activity and walking within and outside the home is encouraged. You are not allowed to drive a car. Your doctor will give you specific instructions about driving on discharge or when you follow-up in the office.

Which medicine is best for brain swelling? ›

Balu says an initial treatment of brain swelling is often a drug, such as: Dexamethasone (Decadron) Mannitol (Aridol, Osmitrol) Acetazolamide (Diamox)

What tablets help with brain swelling? ›

Drugs used to treat Cerebral Edema
Drug nameRatingRx/OTC
Generic name: dexamethasone systemic Drug class: glucocorticoids For consumers: dosage, interactions, side effects
Expand current row for information about Osmitrol OsmitrolRateRx
22 more rows

How can I treat CSF at home? ›

Complete bed rest for several days is usually recommended. Drinking more fluids, especially drinks with caffeine, can help slow or stop the leak and may help with headache pain. Headache may be treated with pain relievers and fluids.

What drugs cause hydrocephalus? ›

A form of toxic leukoencephalopathy causing cerebellar oedema and hydrocephalus has also been described resulting from inhalation of heroin, and also from methadone poisoning [1, 3].

What medication is used to decrease intracranial pressure? ›

Osmotic diuretics, (e.g., urea, mannitol, glycerol) and loop diuretics (e.g., furosemide, ethacrynic acid) are first-line pharmacologic agents used to lower elevated ICP. Corticosteroids may be beneficial in some patients.

Can hydrocephalus be cured without surgery? ›

While there is currently no known way to prevent or cure hydrocephalus, there are three life-saving treatment options that require brain surgery. With early detection and appropriate intervention, the future for many is promising.

How long does it take hydrocephalus to heal? ›

Recovery Time After Shunt Surgery

It is not uncommon to return back to work or school within a week but this depends on whether your job is sedentary or active. It is advised to avoid heavy lifting, intense exercise, and contact sports for 4–6 weeks while recovering from hydrocephalus surgery.

Can hydrocephalus be treated naturally? ›

Presently, the medical community has no pharmacological remedy for hydrocephalus, which is treated exclusively by surgical methods. Most commonly, a tube is inserted into the fluid-filled cavities of the brain and the excessive liquid is drained to elsewhere in the body.

What are the best exercises for hydrocephalus? ›

Slow, gentle exercises such as tai chi, chair yoga, and water exercise are less likely to cause falls and injuries. Exercise bikes and elliptical machines are also good options, as are activities that allow you to grab bars or handles to reduce the risk of falling. Walking is also a good activity, even with a walker.

What are the two most common shunt complications? ›

Some of the most common risks of CSF shunts include infection, shunt malfunction, and improper drainage.

Can you go through metal detector with VP shunt? ›

A statement from the Hydrocephalus Association Medical Advisory Board: It is safe for persons with adjustable shunts to walk through airport metal detectors. There are no reported incidents of airport security procedures causing a change in an adjustable (programmable) valve setting.

Does hydrocephalus make you pee more? ›

Among adults 60 years of age and older, the more common signs and symptoms of hydrocephalus are: Loss of bladder control or a frequent urge to urinate.

Is hydrocephalus worse at night? ›

Normal-pressure hydrocephalus is associated with increases in the intracranial pressure during the night sleep.

Is hydrocephalus worse in morning? ›

Hydrocephalus that develops in children or adults

The headache may be worse when you wake up in the morning. This is because the fluid in your brain does not drain as well while you're lying down and may have built up overnight.

Does hydrocephalus affect walking? ›

About normal pressure hydrocephalus

As brain ventricles enlarge with the excess CSF, they can disrupt and damage nearby brain tissue, leading to difficulty walking, problems with thinking and reasoning, and loss of bladder control.

What triggers hydrocephalus? ›

Possible causes of acquired hydrocephalus include: bleeding inside the brain – for example, if blood leaks over the surface of the brain (subarachnoid haemorrhage) blood clots in the brain (venous thrombosis) meningitis – an infection of the membranes surrounding the brain and spinal cord.

Is hydrocephalus high risk for Covid? ›

Hydrocephalus by itself is not a risk factor for contracting COVID-19 or developing severe COVID‑19 disease. Hydrocephalus treatment (shunt or ETV) does not increase a person's risk for contracting COVID‑19 or developing severe COVID-19 disease.

Can hydrocephalus cause sudden death? ›

First of all, sudden death can occur in hydrocephalic patients without the warning of grad- ually worsening obtundation or signs of herniation. Such patients may be alert and ambulatory immediately prior to the respiratory arrest.

How long can adults live with hydrocephalus? ›

While some people can go 20 years or more without a complication, with a complex condition like hydrocephalus, things can change quickly therefore it's critical to be prepared.

What is the diet for hydrocephalus? ›

A high alkaline diet may help manage hydrocephalus. It consists of 80% alkaline foods (which are fruits and vegetables) and 20% acidic foods, and 80% raw foods (preferably organic) and 20% cooked foods (vegan in nature – no meat and/or dairy products).

Can I drive with hydrocephalus? ›

For the most part, hydrocephalus does not limit your ability to drive. However, it's not uncommon for individuals with hydrocephalus to experience challenges with depth perception, processing speed, reaction timing, coordination, short-term memory, vision, orientation, and/or navigational issues.

How long does a VP shunt stay in? ›

VP shunts are likely to require replacement after several years, especially in small children. The average lifespan of an infant's shunt is two years. Adults and children over the age of 2 may not need a shunt replacement for eight or more years.

Can you live a full life with a shunt? ›

Overview. Many people with normal pressure hydrocephalus enjoy a normal life with the help of a shunt. Regular, ongoing checkups with the neurosurgeon will help ensure that your shunt is working correctly, your progress is on track, and you are free to keep living the way you want.

Does hydrocephalus affect personality? ›

Hydrocephalus can be overwhelming and emotionally challenging. It is a chronic condition that requires ongoing management, which has an impact on the emotional and mental well being of the person living with the condition as well as their loved ones.

What disabilities can hydrocephalus cause? ›

Hydrocephalus can cause the size of the head to increase. It can also place pressure on the brain. This pressure can damage brain tissue and cause developmental delay, learning disabilities, or mental retardation. Children may have restricted or slow movement, lethargy (appearing tired), or other physical disabilities.

What is the survival rate of VP shunt? ›

Globally, the survival rate of children at 2–5 years after undergoing VP shunt procedure ranges from 67.6–79.14% [2. Analysis of factors affecting ventriculoperitoneal shunt survival in pediatric patients. Childs Nerv Syst. 2013;29(5):791–802.

Do you need a VP shunt forever? ›

Once you have a shunt, you always have a shunt, except for a few exceptions such as the few that have a successful endoscopic third ventriculostomy (ETV) after living with a shunt. This means a shunt (and an ETV) is a lifetime commitment. Unfortunately, no shunt lasts forever.

What is the average lifespan of someone with hydrocephalus? ›

Survival in untreated hydrocephalus is poor. Approximately 50% of the affected patients die before 3 years of age and about 80% die before reaching adulthood. Treatment markedly improves the outcome for hydrocephalus not associated with tumors, with 89% and 95% survival in two case studies.

When should a VP shunt be removed? ›

Watch for signs of infection or signs that the shunt is not working right. If the shunt gets infected or stops working well, it may need to be removed or replaced. Without problems, your shunt may be left in place for years.

Can you live a normal life with hydrocephalus? ›

Hydrocephalus is a chronic condition. It can be controlled, but usually not cured. With appropriate early treatment, however, many people with hydrocephalus lead normal lives with few limitations. Hydrocephalus can occur at any age, but is most common in infants and adults age 60 and older.

How fast does hydrocephalus progress? ›

The symptoms of NPH usually start gradually, developing and worsening over three to six months. The three main symptoms of NPH are known as Hakim's triad. Between 50% and 75% of people with NPH show all three symptoms at the same time.

How do you tell if a VP shunt is blocked? ›

Fluid tracking along subcutaneous shunt tubing may indicate shunt blockage. Erythema, tenderness along shunt tubing and fever suggest infection.

How do I know if my shunt is not working? ›

A shunt is said to have failed when any complication of the treatment of hydrocephalus requires surgery. Symptoms of a cerebral shunt malfunction may be obvious, redness over the shunt, headache, sleepiness, vomiting, or visual changes. Symptoms may also be subtle, change in behavior, change in school performance.

How do you know if your shunt is over draining? ›

Clinical Manifestations in Shunt Overdrainage

Some patients do not even develop symptoms during low pressure stages [44]. When symptoms appear, they usually start as a “low-pressure headache”, headache of postural characteristics or “spinal headache”, with the patient unable to tolerate sitting up.

Videos

1. Shunt-Free Management for Hydrocephalus (House Calls)
(Weill Cornell Medicine Brain and Spine Center)
2. Hydrocephalus, Causes, Signs and Symptoms, Diagnosis and Treatment.
(Medical Centric)
3. ANSWERING THE 15 MOST SEARCHED QUESTIONS ON VP SHUNTS | From Personal Experience + A Bonus Question
(Daniela Vladinova)
4. Hydrocephalus Treatment | What Are The Options?
(Daniela Vladinova)
5. Hydrocephalus | Neurology Medicine Lectures | Study Online | V-Learning | sqadia.com
(sqadia.com)
6. Treatment of Hydrocephalus with Ventriculoperitoneal Shunts
(Brain & Spine Group)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated: 01/07/2023

Views: 6577

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.